Cijfers ANBI 2016

Protestantse Germeente Noordlaren Glimmen
Baten  Werkelijk 2016  Begroting 2016  Werkelijk 2015
Vrijwillige kerkelijke bijdragen  €     49.793,00  €      50.000,00  €    52.264,00
Collecten/giften  €       5.629,00  €        6.000,00  €      7.172,00
Opbrengsten bezit  €     57.361,00  €      58.500,00  €    57.076,00
Begraafplaats  €            49,00  €                 –  €    11.782,00
Huisvestingsbaten  €                 –  €                 –  €                –
Totaal baten  €    112.832,00  €    114.500,00  €   128.294,00
Lasten
Personeelslasten  €     63.954,00  €      73.139,00  €   103.990,00
Pastoraat  €       9.379,00  €        7.750,00  €      9.847,00
Afschrijvingen  €                 –  €                 –  €                –
Huisvestingslasten  €          153,00  €                 –  €         762,00
Algemene lasten  €     31.257,00  €      26.712,00  €    29.246,00
Bovengemeentelijke lasten  €       5.453,00  €        5.618,00  €      5.898,00
Begraafplaats  €                 –  €           403,00  €                –
Totaal lasten  €    110.196,00  €    113.622,00  €   149.743,00
Financiéle baten  €     15.466,00  €      4.414,00
Batig saldo  €     18.102,00  €           878,00
Nadelig saldo  €    17.035,00