ANBI Diaconie Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen

RSIN/Fiscaal nummer:

824132944

Rekening nummer:

NL09 RABO 0325 1017 95

t.n.v. Diaconie Prot. gem. Noordlaren Glimmen

Website adres:

www.pkn-ng.nl

E-mail:

jeisses@home.nl

Postadres:

Nieuwe Schoolweg  5
9756 BA  Glimmen
Rekening van baten en lasten 2023 / 
ANBI-publicatie 2023
Download de pdf >>
   

De Diaconie van de de protestantse gemeente Noordlaren-Glimmen behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). Zij doet dit door het verlenen aan financiële steun aan o.a. projecten met en voor mensen die dak- of thuisloos, gevlucht, verslaafd, uitgesloten zijn. In Glimmen en Noordlaren, maar ook landelijk en wereldwijd. Ons geloof inspireert ons hierbij. Belangrijke waarden in ons werk zijn maatschappelijke betrokkenheid, naastenliefde, duurzaamheid en recht.

De Diaconie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de vermogensrechterlijke aangelegenheden van diaconale aard. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de protestantse gemeente Noordlaren Glimmen.

B. Samenstelling bestuur, doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Het College van Diakenen telt 3 leden en wordt ondersteund door een aantal vrijwillige diakonaal medewerkers.|
Het bestuur van de diaconie van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

C. Beleidsplan
Het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland  van de landelijke PKN vindt u hier. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk van Noordlaren Glimmen kunt u vinden in de rubriek ANBI protestantse gemeente Noordlaren Glimmen van deze website.

D. Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en aan de gemeente.

F. Voorgenomen bestedingen
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
.

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De andere kolommen geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

Rekening van baten en lasten 2023 / ANBI-publicatie 2023 –  Download de pdf >> 
.

Toelichting
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig geldelijk vermogen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming voor de diaconie. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.De ontvangen inkomsten wordt besteed aan diaconale hulpverlening
Diaconieën ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor een specifiek project. Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werk bestaat uit het, waar mogelijk, verlenen van financiële steun, zowel dichtbij als veraf. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Ook wordt een bijdrage geleverd voor het in stand houden van de Landelijke organisatie.

De ontvangen inkomsten wordt besteed aan diaconale hulpverlening.

.