Reactie Nashville verklaring

Wij geloven dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld en geroepen zijn om dit in hun leven gestalte te geven. We zijn verschillend, stuk voor stuk. We zijn anders, mens voor mens. En daarom ben je bij ons welkom zoals je bent, in alle veelkleurigheid. Zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente te Corinthe: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”. Wie of wat je ook bent, weet je welkom in de protestantste gemeente Noordlaren Glimmen. We zegenen in onze gemeente trouwens al jaren met liefde alle mensen die van elkaar houden.

Omdat we beseffen dat er in de PKN verschillende opvattingen bestaan over homoseksualiteit, sekse-identiteit en transgender-zijn, benadrukken we het belang van een open discussie en wijzen de oordelende manier waarop in de Nashville-verklaring gesproken wordt nadrukkelijk af.

We sluiten ons aan bij de reactie van ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN hieromtrent. Hieronder volgt de tekst van zijn reactie.

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Einde citaat Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Kerstmis 2018

Kerstmis in de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen

Wij willen u van harte uitnodigen voor de kerstvieringen in de Trefpuntkerk in Glimmen en in de Bartholomeüskerk in Noordlaren.

Op 23 december om 10 uur vieren wij in de Trefpuntkerk in Glimmen de vierde zondag van de advent. In deze dienst zal prof. Michaël Steehouder voorgaan. De cantorij onder leiding van Chris van Bruggen ndersteunt de gemeentezang. Het thema is ‘groeten’: de groet van de engel aan Maria als hij de geboorte van Jezus aankondigt, de groet van Maria aan haar nicht Elisabeth die moeder zal worden van Johannes de Doper en de groet waarmee wij elkaar begroeten, als we elkaar ontmoeten. Een groet betekent dat je elkaar kent en als je gegroet word weet je je gezien. Na de dienst bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken.

Op 24 december om 22.00 uur zal in de mooie oude Bartholomeuskerk in Noordlaren een feestelijke kerstavonddienst gehouden worden. We zingen veel vertrouwde kerstliederen en horen het verhaal van de geboorte van het Christuskind in de nacht. In deze dienst is het thema ‘vrede’. Wat betekent het dat de engelen zingen over vrede, die zal aanbreken door de geboorte van dit kind? Voorganger is de eigen predikant ds. Anja Kosterman. Het orgel wordt bespeeld door Jan-Arjen Mondria.

Op kerstmorgen 25 december 10 uur zal in de prachtig heringerichte kerk van Glimmen een feestelijke kerstmorgendienst worden gehouden. Voorganger in deze dienst is de eigen predikant ds. Anja Kosterman. Thema in deze dienst is ‘Van chaos naar licht’. Is het nog mogelijk in deze tijd te geloven in een leefbare wereld, waarin God onder de mensen woont? In deze dienst zal de cantorij haar medewerking verlenen onder leiding van Anneke van der Heide. Pianist en organist is Chris van Bruggen, Annemiek Bolding bespeelt de dwarsfluit. In deze dienst worden zowel oude als nieuwere kerstliederen gezongen. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar bij een kop koffie of thee te ontmoeten

Iedereen is van harte welkom in deze diensten

Bladruimen op de begraafplaats in Noordlaren

Al vele jaren wordt er op de 2e zaterdag van december door een groot aantal vrijwilligers op de begraafplaats in Noordlaren gevallen blad opgeruimd.

Zaterdag 8 december is het weer zover; het jaarlijkse bladruimen op de begraafplaats in Noordlaren. Onder het motto “vele handen maken licht werk” willen wij deze ochtend gezamenlijk de begraafplaats bladvrij maken. Uiteraard zal dit plaatsvinden met catering om er ook een leuke ochtend van te maken

Met eigen hark, bladblazer (niet elektrisch want er is geen stroom), bezem of veger kunt u vanaf 9 uur aan de slag.

Informatie over het Leerhuis en de Bijbelkring in het seizoen 2018-2019

Leerhuis 2018-2019         Wat geloven wij nu?

Catechismus, een oud woord dat doet denken aan vroeger, aan lesjes uit je hoofd leren, aan vragen stellen terwijl de antwoorden al klaar liggen. Onderricht in wat geloven inhoudt, dat is wat het woord catechismus betekent. Maar dat werd steeds meer: vaste leerstelligheden, waar je niet vanaf mocht wijken. Als gelovige – en helemaal als voorganger – moest je er wel voor zorgen binnen de lijntjes van de geloofsleer te blijven. Catechismus, of zoals we nu meestal zeggen, catechese, is in de loop der jaren van vorm en inhoud veranderd. Het is nu veel meer een zoektocht naar wat geloven betekent, wat het voor jou – in jouw leven en in de wereld van nu – inhoudt. In zijn boek Alles voor allen, een nieuwe catechismus neemt Huub Oosterhuis ons mee langs de geloofsmonumenten van de traditie. Het boek volgt de klassieke onderwerpen: Wie is God, en wie was Jezus van Nazareth, de moeder van Jezus, Heilige Geest, lijden, dood en opstanding, liturgie, doop en eucharistie, schuld en vergeving, hiernamaals, het komt allemaal langs. Hij stelt er vragen bij, weeft er beelden omheen, geeft er nieuwe kleur aan. ‘Ja’, denk je als je het leest: ‘zo zou het kunnen, zo worden oude begrippen in onze tijd nieuw gevuld’. Zijn schrijfstijl is meditatief en betrokken. Zijn zoektocht naar een hedendaags verstaan heeft een stevig uitgangspunt: een intensieve en zorgvuldige omgang met de Schrift. Hij schrijft een catechismus die bijbels-theologisch is en niet dogmatisch. Maar er is ook ruim aandacht voor de inbreng van literatuur en filosofie. Hij geeft geen afgeronde, logisch kloppende leer, er blijft ruimte en openheid. Niet alle vragen krijgen een antwoord en de antwoorden die hij geeft blijven voorlopig. Een citaat uit het voorwoord:

“Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.”

In het leerhuis – joods begrip voor een gesprekskring over geloofsvragen – gaan we het komende seizoen met deze nieuwe catechismus van Oosterhuis aan de slag. De titel die ik heb gekozen voor ons leerhuis is: wat geloven wij nu? Het boek van Oosterhuis is daarbij leidraad, maar niet het laatste woord. Ook zullen we andere visies erbij betrekken. Maar het gaat eerst en vooral om onze eigen zoektocht met betrekking tot de vraag: wat geloven wij nu?

Huub Oosterhuis, Alles voor allen, een nieuwe catechismus. Uitgeverij Kok, 2016

De bijeenkomsten van het leerhuis zijn steeds op donderdagavond van 20:00 – 21:30 uur in het Trefpunt. Data: 11 oktober, 15 november, 24 januari, 21 februari en 21 maart

Als u mee wilt doen, wilt u zich dan even bij mij opgeven? Tel: 06 23903020 of per email ahkosterman@gmail.com

 

Bijbelkring 2018-2019

In de bijbelkring zijn we vorig seizoen bezig geweest met het boek van ds Ad van Nieuwpoort Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee?. Daarin vertelt Van Nieuwpoort over zijn ervaringen als predikant en legt die steeds naast een bijbelverhaal. Zo geeft hij zicht op een manier van bijbellezen die niet historiserend is, maar steeds aansluit bij de ervaringen van mensen nu. Levensverhaal en bijbelverhaal krijgen betekenis in het licht van elkaar.

Omdat het boek nog niet uit was hebben we besloten ook het komende seizoen hiermee aan de slag te gaan. Iedere bijeenkomst lezen we een hoofdstukje uit het boek en het bijbehorende bijbelverhaal. We duiken wat dieper in de bijbeltekst, kijken wat deze voor ons kan betekenen en wat Van Nieuwpoort ermee doet. Werpt dat nieuw licht op het verhaal, gaat het daardoor meer voor ons leven? Hebben we zelf misschien een ervaring die bijdraagt aan een levendig begrip van het verhaal?

In het komende seizoen lezen we over psalm 23, de bruiloft te Kana, de profeet Jona en de beide scheppingsverhalen (Genesis 1 en 2). Omdat elk hoofdstuk op zichzelf staat en er steeds een ander bijbelverhaal aan de orde is, is het geen enkel bezwaar als u nu besluit mee te gaan doen met de kring, terwijl u vorig jaar niet meedeed. Wilt u zich wel even bij mij melden? Tel: 06 23903020 of per email ahkosterman@gmail.com

 

De bijbelkring komt steeds bijeen op woensdagmiddag van 14:30 – 16:00 uur in het Trefpunt.

Data: 17 oktober, 28 november, 16 januari, 13 februari en 13 maart.

Cantorij

Afgelopen zondag heeft de cantorij voor de laatste keer in dit seizoen medewerking verleend aan de kerkdienst. Hoewel al verschillende leden op vakantie waren, bleven er genoeg mensen beschikbaar om energiek en positief aan deze dienst mee te werken.

De cantorij heeft het voorrecht om zich wat langer op de diensten waarin zij meewerkt voor te bereiden dan een doorsnee gemeentelid omdat op maandagavond tijdens de repetitie de liederen uitvoerig worden doorgenomen en als het nodig is worden ook de achtergronden bij een lied verteld. Het zondag gezongen ‘lied van de tuin’ is velen inmiddels dierbaar geworden.

De cantorij (26 leden)is in de afgelopen 9 jaar een hechte groep geworden die met veel energie op hun eigen wijze meewerkt aan de diensten. Iedere maandag wordt bij toerbeurt door een paar leden tevoren koffie en thee t.b.v. de pauze gezet.

Afgelopen maandag was de laatste repetitie van het seizoen en ter gelegenheid daarvan is de bekende Zweedse film “As It Is in Heaven” van de regisseur Kay Pollak met muziek van Steffan Nilsson vertoond. Deze film gaat o.m. over een kerkkoor. Herkenbaar.

De koorleden hadden zelfgemaakte hapjes en drankjes meegebracht om op feestelijke wijze het seizoen uit te luiden.

We beginnen weer te repeteren in september en nu kan ik alvast meedelen dat in het nieuwe seizoen ruim tijd wordt uitgetrokken voor de instudering van het oratorium ‘Als de graankorrel sterft’ geschreven door Marijke de Bruijne, Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen.

Het oratorium zal worden uitgevoerd op palmzondag met de dan aanwezig gemeente.

Wilt u ook meezingen met de cantorij? Van harte welkom op maandag 3 september om 19.45 uur tot 21.15 uur in het Trefpunt. Natuurlijk kunt u ook eerst proberen of het iets voor u is.

Van mijn kant wil ik de cantorij, Anja Kosterman en de gemeente van Glimmen danken voor de inspirerende werkplek en het enthousiasme waarmee vorm wordt gegeven aan de kerkdienst. Een fijne vakantie.

Chris van Bruggen

INLOOPOCHTEND

De eerste dinsdag van de maand juni was er weer, zoals iedere eerste dinsdag, inloopochtend in het Trefpunt in Glimmen.

Behalve tijd om met elkaar in contact te komen, was er ook weer een spreker uitgenodigd. Deze keer was dat Bert Haan om iets te vertellen over het Appelbergenfestival.

Wat kan hij enthousiast vertellen over dit festival, dat ook dit jaar weer wordt gehouden en wel op 31 augustus.

Onder de indruk waren we allemaal van al het werk dat komt kijken bij de organisatie van dit feest.

Het is niet alleen zorgen dat er mensen komen, die muziek willen maken en het regelen van geluid. Het begint al bij het jaarlijks aanvragen van een vergunning. Wat een gedoe. Dat de gemeente daar niet iets op kan vinden. Elk jaar andere vragen, ook heel onzinnige vragen en heel veel papieren rompslomp. Verder moet het terrein geschikt worden gemaakt: de paden worden vrijgemaakt van obstakels, opdat niemand struikelt, verlichting die past in de omgeving worden aangebracht en ook weer gedoofd als iedereen op zijn plek zit, stoeltjes, drank etc. worden besteld en uitgereikt, medische verzorging, veiligheidsvoorzieningen, etc. En dat alles gebeurt door vrijwilligers. Alleen het geluid gebeurt door beroepskrachten. Fantastisch allemaal. Veel van de aanwezigen waren zo enthousiast, dat ze meteen wel kaartjes wilden bestellen voor 31 augustus.

Bert gaf aan dat de kaartjes eerst beschikbaar worden gesteld aan degenen, die vriend van het festival zijn. Daarna komen er borden aan het begin en eind van het dorp dat het festival er is. Dat is het moment dat u kaartjes kunt kopen.

Voor meer informatie zie www.festivalappelbergen.nl Daar vindt u ook contactadressen om u aan te melden als vrijwillig medewerker.

 

De inloopochtend gaat ook in de vakantieperiode door. Dat wil zeggen de eerste dinsdag van juli en augustus bent u ook weer van 10 – 12 uur welkom in het Trefpunt. Dat is ook het moment dat u spullen kunt brengen voor de voedselbank.

 

Graag tot ziens

Corke van der Weijden.

 

 

 

Nieuwe classispredikant: ds. Jan Hommes

WOENSDAG 16 MEI
Ds. Jan Hommes (1957, Appingedam) is gisteravond gekozen als nieuwe classispredikant van de nieuwe classis Groningen-Drenthe van de Protestantse Kerk in Nederland. De classispredikant stimuleert de onderlinge ontmoeting, ondersteunt waar nodig en signaleert wat er leeft in de plaatselijke gemeente. Dat is nodig voor het proces Kerk 2025 om te komen tot ruimte voor vernieuwing met minder middelen en minder regels, met meer vertrouwen en inzet voor het geheel van de kerk.

Ds. Jan Hommes is blij met het vertrouwen dat de classis in hem stelt. “Ik voel mij verantwoordelijk voor het geheel van de kerk en de plaats van de lokale gemeente in dat geheel; bovendien meen ik dat de kerk van belang is voor de samenleving. Het voelt wel heel bijzonder om in deze functie de kerk te mogen dienen”.

Ds. Jan Hommes is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Glimmen.

WERKERVARING
Ds. Hommes is momenteel predikant van de Protestantse gemeente de Woldkerken en de Protestantse gemeente Slochteren. Daarvoor was hij predikant in Noordlaren-Glimmen en Aduard. Ook was hij actief als interimpredikant in verschillende gemeenten in verschillende situaties waaronder samenvoeging, fusie, onderzoek naar vernieuwing met de jongere generatie en het omgaan met conflicten. Tot dit moment is hij bovendien voorzitter van het Regionaal College voor het Opzicht Groningen-Drenthe.
Naast het predikantschap bekleedt ds. Jan Hommes een aantal bestuurlijke functies: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Haren en voorzitter dorpshuis de Groenenberg in Glimmen.

Het nieuwe Breed Moderamen bestaat uit dhr. Henk van Dijk uit Engelbert (voorzitter), dhr. Jochem Abbas uit Bourtange (assessor), mw. ds. Annemiek Boonstra uit Haren (2e assessor), dhr. Nico Becht uit Diever (scriba).

Luidklokkenestafette

Luidklokkenestafette

Op zaterdag 9 juni wordt er in Groningen een luidklokkenestafette gehouden.

Doordat er veel deelnemers zijn, zijn er drie estafette-routes uitgezet. Er is daarbij getracht van drie plaatsen aan de rand van de provincie uit te komen bij de stad Groningen om daar om 16.30 uur het eindgelui te laten plaats vinden op de Martinitoren. De klok van de toren in Noordlaren wordt geluid om 16.20 uur. Dat is na het luiden in Westerbroek (16.15 uur) en voor het luiden van de klok van de Dorpskerk in Haren (16.25 uur).Andrea Horneman zal 0m 16.20 uur met het luiden beginnen en dat maximaal 5 minuten laten duren. U kunt haar dus om 16.20 uur aan het werk zien in de toren. U zult versteld staan van het geluid, maar ook van de krachtsinspanning, die er nodig is om dat geluid te realiseren.

Doel van deze gebeurtenis is om de Groninger schat aan luidklokken nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en de Open Toren-dag, 9 juni, is daar een goede gelegenheid voor.

College van kerkrentmeesters
PKN Noordlaren Glimmen

Corke van der Weijden

Feest van de Geest in de Bartholomeüskerk in Noordlaren 2018

Het feest van de Geest 2018 trok bijna 500 bezoekers op vijf middagen  naar de Bartholomeüskerk. De viering op zondagmorgen werd bijgewoond door 45 mensen, waaronder een flink aantal van ‘buiten’.
De combinatie van kunst, architectuur en religie werkte ook dit jaar weer goed. De één kwam af op de kleurrijke schilderijen van Sophia Heeres, een ander om eindelijk eens de kerk van binnen te kunnen bekijken en weer een ander om even gewoon tot rust te komen in eeuwenoude religieuze omgeving.
Er vonden vele bijzondere ontmoetingen plaats en er werden veel verhalen doorgegeven.
Niet iedereen heeft een bezoek aan de kerk kunnen brengen. Hieronder kunt u daarom nu een aantal foto’s bekijken.
De geest kan nu weer in de fles en komt in 2020 er  misschien weer uit.
Bernard van de Beek.