Nieuwsbrief Classispredikant nov. 2019

ds. JAN HOMMES


‘Want wie zich zelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden’.  (Lucas 18: 14)

Het begint met een Farizeeer die bidt en God dankt dat hij niet zo is als die andere mensen die roofzuchtig, onrechtvaardig, overspelig of zelfs tollenaar zijn; daarnaast een tollenaar die zijn blik niet naar de hemel durft op te slaan en zich op de borst slaat en roept: ‘God wees mij zondaar genadig’. En wanneer je iets verder leest het gedeelte over ‘laat de kinderen tot mij komen’. Verhogen en vernederen zijn moeilijke woorden. Ik probeer mijn leven te leven vanuit Pasen: daar vieren wij dat wij rechtop worden gezet en verder mogen als opgestane mensen in het spoor van Jezus. Het is de bedoeling, denk ik, dat we elkaar de kans geven om op die manier onderweg te zijn. Verhogen betekent je beter, groter, voornamer, beschaafder, aangepaster of hoe dan ook te achten dan de ander; vernederen betekent luisteren en ruimte maken, verbinding leggen en samen optrekken. Als opgestane mensen levend in de ruimte van Gods liefde krijgen we allemaal die gelegenheid om er te zijn voor elkaar en ruimte te maken. Dat geldt ook binnen het geheel van de kerk. Als gemeenten zijn we samen kerk en als gemeente is verhogen denken dat je het alleen en zelf kunt; vernederen betekent ruimte maken voor elkaar en samen optrekken, elkaar daar van dienst zijn waar dat kan. Op die manier kunnen we allemaal een plek vinden om te zijn, ook als gemeente, hoe groot of hoe klein dan ook. Zo blijven we als kerk present op die plekken waar we naartoe geroepen worden en kunnen we een blijvende plaats zijn waar we samen zoeken, waar we samen vieren, waar het evangelie haar weg kan vinden. En dat is alvast een kerstboodschap van mijn hand aan de hand van dat kind in de voederbak.

Er is een beleidsplan van de classis. Dat betekent dat we als Breed Moderamen en ondergetekende als classispredikant iets meer handvat hebben om namens de classis dingen te doen: waar het gaat om samenwerken, beroepen van predikanten waar wij een rol spelen en dergelijke. Daarbij past denk ik ook de organisatie van twee studiedagen voor predikanten en kerkelijk werkers. Donderdag 6 februari in de provincie Groningen en dinsdag 10 maart in de provincie Drenthe willen we een dag vullen met nadenken over het ambt van predikant en het werk van de kerkelijk werker. De ochtend besteden we aan onze eigen beweegredenen, onze eigen spiritualiteit, waarvan ik merk dat het bij predikanten en (overigens in mindere mate) kerkelijk werkers soms onder druk staat. Het middaggedeelte willen besteden aan nadenken over de rol die we spelen in de gemeente en in de kerkenraad. Aanleiding daarvoor is dat ik merk dat predikanten het soms moeilijk hebben in hun rol in de kerkenraad, waardoor er soms ook spanning ontstaat. Predikanten en kerkelijk werkers kunnen zich al vast aanmelden bij ondergetekende, een definitieve uitnodiging komt en u kunt zelf kiezen welke plek en/of datum het beste passen. We worden begeleid door dr. Hanneke Muthert van de RUG en Bram Schriever, coach en supervisor, betrokken bij veranderprocessen.

De vierjaarlijkse bezoeken aan kerkenraden vorderen gestaag. Over het algemeen word ik gastvrij ontvangen en zijn de gesprekken goed en naar ik hoop ook voor kerkenraad en gemeente zinvol, voor mij in ieder geval altijd leerzaam. Er is zorg over de toekomst van de gemeenten, omdat op veel plaatsen kerkenraden moeilijk op sterkte blijven en predikanten moeilijk te vinden.

Dat laatste heeft te maken met de mobiliteit van predikanten: ze komen over het algemeen ook moeilijk weg en blijven lang zitten. Sinds vorig jaar is er bij een vacature altijd een gesprek met het Breed Moderamen, meestal met ondergetekende, soms met anderen van het Breed Moderamen. Wij spreken dan veelal over samenwerken met andere gemeenten en een poging om samen met andere gemeenten een predikant te beroepen. In de Trouw van 16 november hebben we over dat laatste een oproep kunnen lezen: gemeenten zullen vaker samen een predikant moeten beroepen en predikanten moeten wennen aan een situatie van meerdere gemeenten en zo ook meerdere kerkenraden.

Punt van zorg is de ontwikkeling van de ringen. De voorzitter van de visitatie, ds. Wouter Bakker zal dat samen met het college van de visitatie gaan oppakken. Het blijft van belang om uit te spreken dat u als gemeente zelf vooral verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ring bent. U zult zelf moeten bepalen wat u daar in brengt en wat u er van verwacht.

8 Januari is er een extra bijeenkomst voor onze gehele classis. Er is een werkgroep actief die voor de synode oplossingen probeert te formuleren om het gemeentewerk eenvoudiger te maken om zo meer tijd en energie over te houden voor het gemeentewerk. De werkgroep wil van alle gemeenten graag horen wat zij nodig hebben en wij als classis willen daarover ook graag met jullie in gesprek om te weten wat er in dat opzicht van ons wordt verwacht. Daarom 8 januari de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE Assen om 19.30 uur. De definitieve uitnodiging volgt.

Een hartelijke groet van uw classispredikant,
ds. Jan Hommes, november 2019.